Бистра Николова, Бранимира Колева

ТЕОРИЯ НА ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ

 

Бистра Николова е родена на 27.06.1977 г. в град Провадия. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол”, съответно през 1999 г. и 2000 г. Защитената магистърска теза е: „Отчитане на разходите и приходите по договор за жилищно строителство”. През 2012 г. ? е присъдена образователна и научна степен „доктор” по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”, направление „Данъчен контрол”. Темата на дисертационния труд е: „Моделирането в системата на данъчния контрол”.

Има практически опит като счетоводител. От 2001 до 2006 г. работи последователно като данъчен инспектор и главен данъчен инспектор в ТДД – Варна, ДП „Одесос” и ТД на НАП – Варна.

Вписана е в регистъра към Окръжен съд Варна като вещо лице в областта на съдебно-икономическите експертизи.

От 2015 г. е главен асистент в катедра „Счетоводна отчетност” на Икономически университет – Варна.

Член е на Съюза на учените в България и е автор на множество научни публикации по проблемите на данъчния контрол, финансовия контрол и счетоводството.

За контакти: [email protected]

 

Бранимира Колева е родена на 28 юли 1978 г. в гр. Смолян. Завършва бакалавърска и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол” в Икономически университет – Варна, съответно през 2002  г. и 2003 г.

От 2009 г. е дипломиран експерт-счетоводител и регистриран одитор към Института на дипломираните експерт-счетоводители в Република България. Понастоящем упражнява професията на регистриран одитор по одитиране на финансови отчети на предприятия. От 3 години е председател  на одиторски комитет на дружество от обществен интерес.

През 2012 г. ? е присъдена научна и образователна степен „доктор” по научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност”. Темата на дисертационния труд е: „Теоретични и практически аспекти на връзката „Одиторски извадки – независим финансов одит”.

От 2014 г. е преподавател по финансово счетоводство в Икономически университет – Варна, на длъжност главен асистент в катедра „Счетоводна отчетност”. Научните публикации са в сферата на независимия финансов одит и счетоводството.

За контакти: [email protected]

 

„Такъв учебник е необходим за обучението на студентите от икономическите ВУЗ. Авторите са подбрали най-потребните за случая проблеми на контрола и са постигнали тяхното успешно представяне. Учебникът е написан преобладаващо в изискан литературен стил, отразява точно нормативната уредба на финансовия контрол, дава възможност и за размисъл от страна на студентите.”

проф. д.ик.н. Михаил Динев

 

Проф. д.ик.н. Михаил Динев, д.е.с., рег. одитор е бил първи зам.-министър на финансите (1989 -1991). Избиран е за председател на Сметната палата от Великото народно събрание. Той има над 300 публикации в областта на контрола, счетоводството, икономическия анализ, извънпроизводствената сфера, управлението, одита и др. Има множество участия с доклади в международни конференции. Името на проф. Динев е сред имената на най-влиятелните личности на XX век, публикувани в сборник на Американския биографичен институт. За изключително големите му заслуги към Република България в областта на финансово-контролната система е награден с орден „Стара планина“ – втора степен.

 

„Разработеният от д-р Бистра Николова и д-р Бранимира Колева учебник „Теория на финансовия контрол“ съдържа фундаментални и приложни знания за финансовия контрол. Учебникът може да се използва от студентите, които изучават дисциплината „Теория на контрола“, „Основи на финансовия контрол“, „Теория на финансовия контрол“, както и други подобни дисциплини, които се преподават като първа дисциплина по финансов контрол в икономическите университети. В учебника има полезна информация и за специалистите от практиката.”

доц. д-р Али Вейсел

 

Доц. д-р Али Вейсел, д.е.с., рег. одитор има практически опит като счетоводител, главен счетоводител и финансов директор. По-късно придобива сертификат за вътрешен одитор в публичния сектор на Министерството на финансите. Преподавател е по счетоводство и одит във Висшето училище по застраховане и финанси – София. Има над 50 научни публикации по счетоводство и одит.

 

Предговор

 

Учебникът е предназначен за студентите от Икономически университет – Варна, изучаващи дисциплината „Теория на контрола” и е съобразен с действащата учебна програма. Той може също така да бъде полезен на други студенти и на специалисти в практиката, които се нуждаят от теоретични познания за финансовия контрол, съгласувани с неговата съвременна роля в обществото: да поддържа финансово икономическата стабилност и по този начин да осигурява нормалното функциониране на институциите и устойчиво социално-икономическо развитие.

По отношение на финансовия контрол, който е само едно конкретно проявление на контролните отношения в об­ществото, в учебника са разгледани: възникването и същността на контрола; модела на контролния цикъл; видовете и формите на контрола; информационните източници и методическия инструментариум на контрола; субектите и обектите на контрола; системата от въздействия въз основа на резултатите от упражнен контрол. Във връзка с това са представени основните теоретични схващания и съвременни научни интерпретации в тази сфера, които са обвързани с актуални примери от финансово-контролната практика на органите по приходите от Националната агенция за приходите, регистрираните одитори, извършващи независим финансов одит, финансовите инспектори от Агенцията за държавна финансова инспекция и др.

Целта на учебника е да формира система от фун­даментални теоретични познания, необходими за успешна практическа реализация на студентите като органи за финансов контрол. С оглед на това, в него са включени тематични единици за: предназначението на финансовия контрол; организацията и технологията на осъществяване на финансовия контрол; документирането на резултатите от осъществения контрол; мерките за отстраняване на нарушенията; дейността на отделните органи в системата за финансов контрол. Тези знания дават възможност за: компетентна употреба на основните термини и понятия в сферата на финансовия контрол; събиране на данни от подходящи информационни източници и прилагане спо­собите на финансовия контрол в практиката; документално оформяне на резултатите от осъществения контрол; формиране на подходящо контролно въздействие съобразно правомощията на органите за финансов контрол и установените нарушения.

Участието на авторите при написването на учебника е следното:

– Гл. ас. д-р Бистра Николова – глава 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10;

– Гл. ас. д-р Бранимира Колева – глава 8 и 9.

В настоящия учебник не са включени всички органи за финансов контрол, а само основните, които имат главна роля при неговото практическо осъществяване. Свързаната с тях проблематика не е разгледана изчерпателно, а единствено с оглед формирането на основни познания и компетентност. Авторите осъзнават, че някои от представените въпроси, като например, технологичните аспекти на отделните видове финансов контрол са значително опростени за учебни цели.

 

Авторите

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.